takeponxb360:

バットマンの変遷

神が数日で世界を創造できたのは顧客がいなかったからです
Twitter / Nobuyuki Kubota (via rpm99) (via gkojax-text) (via k32ru) (via strauss-works) (via katoyuu) (via nuremochi) (via mittyoi) (via maharada)

(yaruoから)

(yaruoから)

(yaruoから)

lustingforthemoon:

Oedipus.

lustingforthemoon:

Oedipus.

(nee420から)

(nee420から)

twitter.com/skner_

view archive



Ask me anything